תקנון האתר

כללי

(כתובת האתר)  (להלן: “האתר”) הינו בבעלות די.אן.או גרופ (להלן: “החברה) ” או “אתר לרכישה מקוונת של מוצרי החברה כמפורט להלן.

השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו (להלן:"התוכן“) יעשה על ידי המשתמש בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (להלן: "תנאי השימוש") אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו וכל פעולה שתיעשה באמצעות האתר לרבות רכישת מוצרים, מהווה הסכמה שלך לקבל על עצמך את כל תנאי השימוש ולפעול בהתאם להם.

לתשומת לבך שחלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן וללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל לעשות שימוש באותם שירותים.

הנך מצהיר כי קראת והבנת את תקנון זה, וכי הוא מוסכם עליך, וכי מלבד טענות הנובעות מהפרת התחייבויות החברה ו/או מי מטעמה, לא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה.

החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הדברים נכונים לכל המגדרים. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון יחיד לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם ללשון רבים.

מובהר כי השימוש באתר ורכישת מוצרים באמצעותו הוא לשימוש אישי בלבד, והנך מתחייב כי לא תעשה שימוש מסחרי באתר לשם מכירת חוזרת של מוצרים שנרכשו באמצעות האתר (בין אם נרכשו ברכישה בודדת ובין אם במספר רכישות על פני תקופה).

החברה אחראית לשימוש במוצר בשטחי מדינת ישראל בלבד. כל שימוש במוצר מחוץ לשטח מדינת ישראל הינו על אחריות המשתמש בלבד.

קניין רוחני

מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר (להלן: "”הקניין")  שייכים לחברה. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אסור לך להפעיל או לאפשר לצד שלישי כלשהו להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה מלאה או חלקית, של מידע ו/או תכנים מהאתר. לעניין זה, נאסר עליך ליצור ו/או להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד.

חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי ופרט, אין לשנות את העיצוב או התפקוד של תכנים מהאתר כך שמחסירים מהם תכונות או מידע לכל מטרה באשר היא, ובכלל זה למשל פרסומות, צילומים וכד’.

תכנים

יתכן והמידע המופיע באתר יכלול אי דיוקים ו/או השמטות (במיוחד במידע המועלה לאתר ע”י משתמשים כמפורט להלן או על-ידי צדדים שלישיים), ואנו נפעל להסיר את אי הדיוקים ו/או להשלים מידע חסר בהקדם האפשרי מיד לאחר גילוים כאמור.

החברה מוכרת באמצעות האתר תכשירים קוסמטיים בלבד, ואינה מפרסמת או מוכרת תכשירים רפואיים ו/או פרמקולוגיים. זאת ועוד, אין הנתונים והמידע המוצגים באתר בכדי להוות ייעוץ קוסמטי, גופני, פיזיולוגי, רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף אחר לאחד מאלה. הסתמכות על הנתונים ו/או על המידע ו/או על התכנים באתר הינה באחריותך הבלעדית. המידע באתר נועד למטרות אינדיקטיביות בלבד, והוא אינו יכול בשום מקרה לבוא במקום אבחנה רפואית או ייעוץ קליני, ולא יכול להחליף טיפול רפואי.

לאור האמור, אנחנו לא יכולים להבטיח את שביעות רצונך המלאה מהשימוש במוצרים אלה ואנו לא נישא באחריות לכל שימוש שתעשה/י בשל כך. לקבלת מידע נוסף או במקרה של ספק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך.

החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל אחריות, ייתכן והחברה תבטל את הגישה לאתר של משתמשים אשר יפגעו או יפרו זכויות כאלו של אחרים.

התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד החברה לתוצאה בשל שימוש במוצרים הנמכרים באתר, למעט אותן תמונות המוגדרות כתמונות של ‘לפני ואחרי השימוש’.

באתר מופיעים קישורים מאתרים בהפעלת צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה בפרטיות, בכל פעולה שתתבצע על-ידי המפעיל/ים של האתר/ים כאמור.

תכני משתמשים

משתמש המבקש להפנות שאלות אל החברה, יידרש למלא פרטים באמצעי הקשר השונים או הטופס האינטרנט הרלוונטי.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, או צרופה שנשלחים על ידו הם באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר שיעביר לנציגי החברה יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני.

המשתמש לא יכתוב באמצעי התקשורת עם נציגי החברה ו/או יעלה קבצים מצורפים באמצעי הקשר האמורים המכילים תכנים אסורים.” תכנים אסורים” – כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשות אחרות, וכן כל תוכן או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין בין בטופס האינטרנט המונפה לחברה או בכל אמצעי אחר שבו הוא רשאי להעלות פרסום או מידע דרך האתר.

הליך ביצוע רכישות באמצעות האתר

הרכישות של מוצרי החברה באתר תתבצענה באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: “עסקת אשראי") .

עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL. לאחר מכן, תועבר לדף סליקה המתארח אצל חברת צד ג’ שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה. האחריות לגבי המידע האישי המועבר לידי חברת סליקת האשראי במהלך מילוי הנתונים בדף הסליקה בסיום ההזמנה, היא של חברת סליקת האשראי, כאשר מידע זה יועבר בצורה מוצפנת ומאובטחת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי, על-ידי חברת האשראי הסולקת.

דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי מתבצעת על ידי חברות סליקת אשראי חיצוניות, חברת קרדיט גארד בע”מ וחברת ישראכרט בע”מ, שתיהן חברות סליקה הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והן מורשות לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדות בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.

עם קבלת אישור ביצוע העסקה מדף הסליקה תועבר חזרה אל האתר שם תקבל מספר הזמנה המאשר את הזמנתך ובמקביל תישלח אליך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שהזנת. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תקבל הודעה מתאימה לכך.

בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תופיע למבצע הפעולה הודעה מתאימה, העסקה תבוטל והמשתמש יוכל לנסות לבצע רכישה חוזרת באמצעות האתר. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

 כל משתמש שביצע רכישה באתר רשאי לבטל עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א- 1981 פירוט ראה במדיניות האספקה, הביטול וההחזרת המוצרים להלן.

חשוב לציין כי מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה ביצוע עבירה פלילית ומבצע הפעולה צפויה להליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.

 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או פעולת רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא. החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.

ידוע לך שככל שהסכמת (או שתסכים) לקבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרת מונחים אלה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הודעות טקסט לטלפון, אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת ולהודיע לחברה על סירובך בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליך ו/או בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה בלינק הבא.

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, את מבנהו וכן את מגוון השירותים המוצעים דרכו וזאת ללא כל צורך או התחייבות להודיע לך על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. אספקה והובלה

תנאים כלליים לאספקה:

1.1. המוצרים יישלחו מבית העסק של החברה באמצעות חברת השליחויות תוך לא יאוחר מ-3 ימי עסקים, מיום ביצוע החיוב.
1.2. המוצרים יסופקו ללקוח עד לבית הלקוח, בכל סוג של שילוח שיהא זמין לחברה באותה העת ואשר ייבחר על-ידי הרוכש. מובהר כי אי-מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען (כגון טעות בפרטי הכתובת או סירוב לפתיחת הדלת לשליח וכד’) לא תיספר במניין ימי המשלוח כאמור בסעיף 1.1 לעיל.
1.3. עלות השילוח תהא כלולה בתוך המחיר הנקוב באתר ולא ייגבה תשלום נוסף בגין השילוח, למען בגין מקומות הדורשים שילוח חריג ו/או הובלה חריגה, לרבות אזור מבודד וכיוצ”ב, והכל לפי דין.
1.4. המוצר יגיע לבית הלקוח באריזתו המקורית, כשהוא אטום וסגור מפני שימוש, פתיחת המוצר מאריזתו המקורית תהווה הסכמה לקבלת המוצר כמות שהוא מגיע לבית הלקוח.
1.5. ככל שהתשלום בגין הזמנה באתר תתבצע בתשלומים, התשלום הראשון יכיל את עלות השילוח.
1.6. החברה תהיה רשאית לסרב לספק מוצרים באמצעות משלוח גם אם אזור שניתנת האספקה אליו לפי מדיניות המשלוחים של החברה ככל שהוא נהפך ו/או היה בטרם ההזמנה מוגבל גישה מבחינה ביטחונית ו/או מבחינה טכנית ו/או נדרשות פעולות מיוחדות לצורך אספקת המשלוח לאותו אזור ו/או ככל שאספקת המוצר כרוכה בחשיפת השליח לסכנה כלשהי, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והלקוח יקבל הודעה בהתאם וייצרו עמו קשר לתיאום אספקת המוצר או ביטול ההזמנה.

 1. ביטול עסקה

2.1. משתמש שרכש מוצר (להלן: “הרוכש”) באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.
2.2. רוכש יהיה רשאי להחזיר מוצר בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן.

2.3 בהתאם לחוק הגנת הצרכן, זכות הביטול תעמוד לרוכש למשך 14 ימים, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור בכתב על ביצוע העסקה ותנאיה, לפי המאוחר.

2.4 יודגש כי ביטול עסקה ו/או החזרתם של מוצרים שלא עקב פגם או אי-התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק, תתאפשר אך ורק אם אריזת המוצר לא נפתחה, וזאת בהתאם לכל דין ולהנחיות משרד הבריאות.

2.5 על אף האמור בסעיף לעיל, אנשים עם מוגבלויות, אזרחים ותיקים ועולים חדשים רשאים לבטל עסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, קבלת הנכס או המסמך המסכם את פרטי העסקה.

2.6 למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים אשר חוק הגנת הצרכן אוסרים על החזרתם.

2.7 רוכש המבקש לבטל את העסקה, נדרש להודיע לחברה על ביטול העסקה של רכישת המוצר ולשם כך ימסור את הפרטים הבאים: שמו המלא, תעודת הזהות, שם המוצר וכן אמצעי התקשרות עמו (להלן: “הודעת הביטול") .

2.8 ביטול ההזמנה יבוצע בכל אחת מהדרכים המפורטות, לבחירת הרוכש:

2.8.1 פניה למוקד שירות לקוחות בטלפון (וואטספ) : 050-7103009
2.8.2 פניה במייל: info@ohglow.co.il
2.8.3 בדואר רשום לכתובת החברה לשליחת דואר: רח' אריה רגב 4, נתניה, 4250212

2.8.4 באמצעות דף צור קשר באתר. או בטופס ביטול הזמנה בלינק הבא.

2.9 בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן, איחור באספקה או כל הפרה אחרת מצד החברה באספקת המוצר, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. לחילופין, באפשרות הרוכש לבחור מוצר חלופי ולקבלו במשלוח עד הבית ללא עלות נוספת.

2.10 במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה של המוצר לחברה לפי סעיף זה תחול על הרוכש ותשולם על ידו, בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של החברה המופיע בלינק הבא.

2.11 החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהרוכש אם המוצר הוחזר בהתאם לסעיף 10 ו-11, כשהוא לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.

 1. אופן החזרת המוצר על ידי הרוכש

3.1 במקרה של החזרת המוצר, יש לפנות תחילה למוקד שירות הלקוחות, לצורך תיאום ההחזרה:

3.1.1 בטל’: 050-7103009 (וואטספ) או בדוא”ל: info@ohglow.co.il

3.1.2 במקרה של ביטול העסקה לפי סעיף 2.8 לעיל יש להחזיר את המוצר בהעברה אישית או ע”י שליח או דואר לכתובת: רחוב אריה רגב 4, נתניה, מתחם וייב לידי חברת די.אן.או עלות החזרת המוצר תחול על הרוכש ותשולם על ידו.

3.2  החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות את עלות החזרת המוצר מהרוכש מקום בו יתברר כי העסקה לא בוטלה באחד המקרים המנויים בסעיף 2.10 לעיל.

 1. אופן החזרת התמורה על ידי הרוכש.

4.1. החזרת התמורה ששולמה עבור המוצר במקרה של ביטול עסקה תהיה בהתאם להוראות החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:

4.1.1. בהחזרת המוצר יש לציין על גבי האריזה את מספר הזמנה המקורית (מספר ההזמנה מופיע על גבי החשבונית).
4.1.2. המוצר הגיע לידי הרוכש כשהוא שלם, לא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורי.
4.1.3. לאחר בדיקת התאמת המוצר להזמנה.

4.2. לאחר קבלת המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 20 לעיל, תועבר דרישת זיכוי לחברת האשראי והרוכש יזוכה תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה, וכנגד הצגת חשבונית או פרטי האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.
4.3. רכישה שבוצעה באמצעות כרטיס אשראי – אם חויב כרטיסו של הצרכן תושב התמורה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי וככל שלא ניתן לזכות את כרטיס האשראי תושב התמורה במזומן.
4.4. מייל אישור החזרה יישלח אל הרוכש עם קבלת הזיכוי.
4.5. התמורה שתוחזר תהיה בגובה הסכום ששולם עבור המוצר שנרכש בניכוי דמי ביטול כדין.

אחריות

כלל המוצרים הנמכרים דרך האתר הינם באחריות הבלעדית של היצרנים, היבואנים והמשווקים של אותם מוצרים.

אחריות החברה למוצרים הנרכשים באמצעות האתר מוגבלת לנזקים הנובעים מהרכב החומרים בבסיס המוצר הרלוונטי. בכל מקרה של נזקים שמקורם אינו בהרכב החומרים כאמור, יחוב היצרן ו/או כל ספק אחר אשר הנזק נגרם בעטיו, והכל בכפוף לכל דין, לרבות חוק אחריות למוצרים פגומים, תש”פ-1980 חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הרוכש לעשות אך ורק שימוש סביר במוצרים הנרכשים בהתאם לעלון לצרכן, לרבות בדיקת קיום אלרגנים בטרם השימוש וציות לאזהרות החברה לגבי השימוש במוצר.

הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלישיים, הרי שהחברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר.

שימוש באתר

המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. החברה איננה אחראית לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות לרכישת מוצרים. ככל שהדבר תלוי בחברה, החברה תעשה כל אשר ביכולתה לפתור כל מניעה או בעיה כאמור.

החברה אינה מתחייבת כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק והחברה לא תישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך.

פרטיות

במהלך ביצוע רכישה לחברה תינתן גישה לפרטייך האישיים וייתכן וייאסף עליך מידע אישי, והכול כמפורט בהרחבה מדיניות הפרטיות של החברה.

השימוש במידע זה נועד על מנת לאפשר לנו לבצע את העסקאות אותן אתה מבצע באמצעות האתר ולשפר וליעל את השירות באתר. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי ובעצם מסירתם הנך מסכים ומצהיר על הסכמתך למסירתם ולשימוש בהם בהתאם לתקנון זה ולמדיניות הפרטיות של החברה.

אנו מדגישים כי מסירת הפרטים הינה פעולה וולונטרית, וכי אינך מחויב למסור לנו את המידע לפי החוק, אם כי אי-מסירת המידע תמנע ממך את היכולת לערוך הזמנה באמצעות האתר.

המידע האישי שתעביר לנו יאפשר לחברה יכולת לשמש את החברה רק לשם ביצוע ההזמנות אותן עשית על גבי האתר ולשם בקרת איכות וניתוח סטטיסטי של השימוש באתר לשם שיפורו ווידאו תקינותו ו/או בכפוף להסכמתך ולרישום לרשימת התפוצה שלנו, על מנת ליידע אותך בדבר עדכונים ושינויים בנוגע לאתר, ו/או למבצעים או שירותים המוצעים על-ידנו.

החברה לא תעביר את המידע האישי שנאסף בהליך הרישום ו/או מידע שנאסף על הרגלי השימוש שלך ו/או במהלך פעילותך באמצעות האתר (ככל שהם מכילים מידע מזהה לגביך ואינם אנונימיים) לצדדים שלישיים כלשהם.

לשם קבלת פירוט על הקבלה, השימוש, אמצעי האיסוף ומטרותיו, והעיבוד של המידע האישי שלך באמצעות האתר, אנא קרא את מדיניות הפרטיות של החברה – למדיניות הפרטיות לחצו כאן

בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג’ כלשהו ולא תעשה כל שימוש לרעה במידע הנאסף.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב – יפו.

התעדכנו כשהמוצר חוזר למלאי! הכניסו כתובת מייל ונעדכן אתכם ברגע שהמוצר יהיה זמין לרכישה! אנא וודאו שפרטי המוצר מסומנים לבחירתכם.
  0
  סל הקניות שלך
  העגלה שלך ריקה.חזרה לחנות
   חישוב עלויות משלוח
   החלת קופון